ขั้นที่ 1

เรียก Disk Cleanup โดยคลิก Start->run พิมพ์ cleanmgr /sageset:11
กด Ok แล้วติ๊กเลือกว่าจะเคลียไฟล์อะไร


ขั้นที่ 2

สร้าง Short cut Disk Cleanup ไว้บน desktop คลิกขวาที่ Desktop
เลือก New->Shortcut พิมพ์ %windir%\system32\cleanmgr.exe /sagerun:11 ทำตามขั้นตอนจนเสร็จ แล้วนำ shortcut ที่ได้ไปวางใน Startup folder ที่ Start Menu เพื่อทำความสะอาดโดยอัตโนมัติเวลาเปิดเครื่อง

TumJai________________
เข้าสู่เว็บคล๊กเลย